אתיקה בתל חי

על מה ולמה ועדת אתיקה?
  • למחקר המדעי כמקצע יש כללי אתיקה המבטיחים כי קודם לגילוי המדעי ולהוכחה האמפירית יישמרו הכללים הבסיסיים של ההתנהגות המקצועית הראויה.
  • ועדת האתיקה המוסדית עוסקת בהבטים האתיים של מחקרים בבני אדם.
  • מתפקידה להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים בבני-אדם, במחקרים ביו-רפואיים ובמחקרים בתחומי מדעי החברה וההתנהגות (עפ"י תקנות בריאות העם).
  • הוועדה אינה רשאית לפי התקנות הקיימות לאשר ניסויים קליניים.

מטרות
  1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי בבני אדם לפי הסטנדרטים המקובלים.
  2. לסקור הצעות מחקר המוגשות לה; לשקול אם אלה עומדות בסטנדרטים של מחקר אתי, ולהציע תיקונים העשויים לשפר את התשתית האתית של המחקר.
  3. לאשר הצעות מחקר אשר עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי.
בכל מקרה, גם לאחר קבלת אישור הוועדה לביצוע המחקר, נושא החוקר באחריות מלאה לקיום עקרונות האתיקה בעריכת המחקר, במיוחד בכל הנוגע להתייחסות אתית לבני האדם המשתתפים במחקר. 

בקשות לוועדה תוגשנה לאחר שקרא החוקר את התקנון והשלים את כל רשימת הטפסים להגשה. בקשות חסרות לא יידונו.
הבקשות תוגשנה על-גבי הטפסים של וועדת האתיקה של מכללת תל-חי 
את הבקשות יש לשלח למר אבישי לב: avishayl@telhai.ac.il
הוועדה תתכנס בחמישה מועדים, כאשר ההגשה היע עד לתאריכים: 10.10.2018, 5.12.2018, 7.2.2019, 14.5.2019,15.8.2019
הוועדה תידון בבקשות שהתקבלו מאז ההתכנסות האחרונה ותגיש את תשובותיה לא יאוחר משבועיים ממועד ההתכנסות. הבקשות יתויקו ויישמרו על פי התקנות.